(home) (bottom)

Song Info

X L X 17. i'm an ugly bastard
(Lyrics & Music by The Piz)


Lyrics

bastard
i'm an ugly bastard
i am an ugly bastard
i am so ugly i am a bastard
i am an ugly ugly bastard
if you see me walking down the street
you must tell me that i am an ugly bastard
i am an ugly ugly ugly bastard
i am ugly
i'm an ugly bastard


top